Геостабил ООД
Част от обектите в стараната, изпъленени от "Геостабил ООД"


Геостабил ООД проучва, проектира и изпълнява специални технологии за извършване на:

  • заздравяване на земната основа преди и след извършване на архитектурно-строителни работи;
  • инжекционни микропилоти (висящи и опорни) изграждани в режим на хидроразрив;
  • укрепване подови плочи,строени върху неуплътнени насипи;
  • подземно градско и минно строителство в сложни инженерногеоложки и хидрогеоложки условия;
  • инжекционни противофилтрационни завеси;
  • водонепропускливи прегради;
  • укрепване на свлачища и срутища;
  • укрепване частни къщи и вили;
  • хидроизолация на подземни съоръжения, плувни басейни, водни резервоари и други, за които НИЕ имаме квалификацирани специалисти и работници, машини и съоръжения за извършване на посочените видове работи.


От създаването си до сега Геостабил има изпълнени над двеста и петдесет обекта в страната в минното, хидротехническото, подземното и надземно градско строителство, в които успешно са приложени различни технологии от широката гама на специалните методи. Същите са допълнително разработени и адаптирани за условията (инженерногеоложки, хидрогеоложки и технически) в България и усъвършенствани от специалистите на фирмата.

Начало    |    За фирмата    |    Технология    |    Обекти    |    Контакти